وبلاگ

بهراد جاود

pictures

مسیرت را پیدا کن

کارلی فیورینا بهراد جاود

کارلی فیورینا، مدیرعامل اجرایی سابق شرکت اچ‌پی و معاون ارشد سابق بخش سخت‌افزار و سیستم‌های شرکت اِی.تی.اَند.تی در کتاب تازه‌اش با نام “مسیرت را پیدا کن” از این می‌گوید که چطور یک روز تصمیم گرفت تا از زندگی کردن مطابق میل دیگران دست بکشد و به همان شکلی زندگی کند که خودش درست می‌داند. او از این می‌نویسد که چطور توانست مسیر خودش به سوی اهدافش را پیدا کند و به این می‌پردازد که در این روند چه درس‌هایی گرفته است. این کتاب با نگاهی به تجربیات شخصی کارلی فیورینا، یکی از مدیران موفق و باسابقه دنیا، به شما می‌آموزد که چطور شما هم می‌توانید مسیر خودتان را پیدا کنید و به همان شخصیتی تبدیل شوید که همیشه دل‌تان می‌خواسته است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

مهم نیست الان کجای زندگی خود هستید، و مهم نیست که تا حالا کجا بودید، شما هنوز آن‌چه می‌توانید باشید نیستید. اگر بخواهم کل این کتاب را در یک خط خلاصه کنم چنین می‌نویسم: شما هنوز آن‌چه می‌توانید باشید نیستید. زندگی می‌تواند تغییر کند. شرایط تغییر می‌کنند. شما می‌توانید درک تازه‌ای بیابید. شما می‌توانید تغییر کنید. شما می‌توانید رشد کنید. و در حالی که در حال کشف موقعیت‌های درون خود و پیش‌روی خود هستید، با ثباتی در زندگی خود مواجه می‌شوید که قبلا هرگز با آن آشنا نشده بودید.

خرید کتاب

درباره من

بهراد جاود

ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻣﺘﺮﺟﻢ، وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﯿﻄﻪ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺑﻼﮔﺴﺘﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ وﺑﻼگ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ام ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺑﻼگ ﻫﺎی اﭘﻠﺴﺘﺎن، آی ﺗﯽ ﭘﻮرت، ﮔﻮﯾﺎ آی ﺗﯽ، ﯾﮏ ادﻣﯿﻦ و آی ﺗﯽ رﺳﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد. در ﻃﻮل دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﯾﮏ وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ از راه ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ام و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ دارم، ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ام.

اﻣﯿﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺛﺎری درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.

pictures